گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس مدير سيستم
شناسنامه آموزشی
از مدير سيستم در پنجشنبه، 8 ژانویه 2015، 9:26
 

کارکنان می توانند جهت بررسی شناسنامه آموزشی و دوره های گذرانده خود به سیستم جام فردی مراجعه فرمایند

کارکنان سازمان مرکزی با شماره پرسنلی و کارکنان موسسات تابعه با شماره ملی

جام فردی (اینترنت)

جام فردی (شبکه داخلی سازمان)