گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس مدير سيستم
شناسنامه آموزشي كاركنان
از مدير سيستم در سه‌شنبه، 11 نوامبر 2014، 7:24
 

كاركنان محترم جهت بررسي شناسنامه آموزشي خود مي توانند از طريق سيستم جام فردي اقدام نمايند.

دسترسی از طریق شبكه داخلي (jam.aqrazavi.org)

دسترسی از طریق اينترنت  (jam.aqr.ir)

جهت ورود به سامانه ؛ کارکنان سازمان مرکزی نام کاربری و رمز پیش فرض شماره پرسنلی به همراه صفر ابتدایی و

کارکنان موسسات تابعه شماره ملی می باشد.