گذشتن از خبرهای سایت

خبرهای سایت

عکس مدير سيستم
شناسنامه آموزشي كاركنان
از مدير سيستم در پنجشنبه، 13 مارس 2014، 7:25
 

كاركنان محترم جهت بررسي شناسنامه آموزشي و دوره هاي گذرانده خود مي توانند از طريق سيستم جام فردي اقدام نمايند. دسترسی از طریق شبكه داخلي (jam.aqrazavi.org)

دسترسی از طریق اينترنت  (jam.aqr.ir)

جهت ورود به سامانه ؛ کارکنان سازمان مرکزی نام کاربری

شماره پرسنلی به همراه صفر ابتدایی و

کارکنان موسسات تابعه شماره ملی می باشد.